تجربیات جناب آقای شاهرخ از کارگاه ترک آسان سیگار و قلیان