ازدواج موفق چه ازدواجی است- فاکتورهای لازم برای دستیابی به ازدواج موفق-3-13