خانم الهام اکبری، کارآفرین موفق دنیای مطبوعات و ورزش