انرژی مثبت و کائنات – هر ۲۴ ساعت زندگی خود را به ۳ قسمت تقسیم کنید.