با بلوکه شدن کدامیک از چاکراهای بدن انسان زندگی دچار مشکل می شود ؟