بررسی قانون جذب از دیدگاه قرآن – قسمتی از جلسه پنجم دوره کوچینگ ثروت