فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان بهبود دردهای جسمی و عاطفی با آزادسازی اندروفین