بهترین راه سرمایه گذاری پول-سرمایه گذاری در سهام، راه سهل اما پر از ریسک