کدام سرمایه‌گذاری‌ها در آستانه سکته قلبی هستند؟ -2-بهترین سرمایه گذاری