کدام سرمایه‌گذاری‌ها در آستانه سکته قلبی هستند؟ -۲-بهترین سرمایه گذاری