کدام سرمایه‌گذاری‌ها در آستانه سکته قلبی هستند؟ -1-بهترین سرمایه گذاری