کدام سرمایه‌گذاری‌ها در آستانه سکته قلبی هستند؟ -۱-بهترین سرمایه گذاری