” گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید “-موفقیت چیست