تجربیات جناب آقای مرادی از کارگاه آرامش و هدفگذاری