تجربیات جناب آقای علی از کارگاه ترک آسان سیگار و قلیان