تفکر مثبت و قانون ارتعاش و فرکانس – چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزایش دهیم؟