تمرینات و حرکات یوگا و مدیتیشن از راههای کاهش اضطراب و استرس