تمرین تجسم خلاق-انسان در نهایت شبیه رؤیاهایش می‌شود!