جملات تاکیدی و پر انرژی برای پولدار و ثروتمند شدن- اسکاولشین