جملات عاشقانه در مورد ازدواج – جملات نغزدربارۀ ازدواج -1-39