جملات عاشقانه در مورد ازدواج – جملات نغزدربارۀ ازدواج -۱-۳۹