به مشکلاتت بگو که چقدر خدایت بزرگ است-موفقیت در زندگی