«خود کم بین ها» و مشکلات روانی شان -فردی که عزت نفس پایینی دارد