داستان موفقیت افراد ثروتمند-دختر کوچک با آرزوهای بزرگ