چهارمین تفاوت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه-راههای تقویت ضمیر ناخودآگاه