آیا مقدار روزی انسانها با هم متفاوت است؟

CLOSE
CLOSE