سخنان بزرگان درمورد ازدواج – جملات نغزدربارۀ ازدواج -2-40