سخنان بزرگان درمورد ازدواج – جملات نغزدربارۀ ازدواج -۲-۴۰