سدونا، روشی برای رهاسازی افکار منفی و سرعت بخشیدن به موفقیت مالی