سرمایه گذاری با پول کم۶ توصیه مالی بسیار مهم از وارن بافت؛ با پول خود چه کار کنیم؟