سرمایه گذاری با پول کم-با این پول کم مگر می شود سرمایه گذاری کرد؟