سرمایه گذاری با پول کم با هزار تومان چیکار میشود کرد؟