سرمایه گذاری با پول کم در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنیم؟