سرمایه گذاری با پول کم-30 توصیه وارن بافت به جوانان برای سرمایه دار شدن