سرمایه گذاری پر سود-۳ پیشنهاد برای افزایش سرمایه در سه ماه