باورها و الگوهای ذهنی (پارادایم ها) چگونه شکل می گیرند؟