ضمیر خودآگاه در مقابل ضمیر ناخودآگاه-راههای تقویت ضمیر ناخودآگاه