عملکرد ضمیر خودآگاه، ضمیر نیمه هوشیار و ضمیر ناخودآگاه