عبارات تأکیدی و جملات تاکیدی چه کار می کند؟

CLOSE
CLOSE