تجربیات سرکارخانم فاطمه دهقان از کارگاه آرامش در پرتو شکرگزاری