فاطمه طریقت منفرد، فردی که باورهای ذهنی خود را شکست