فرحناز مظفری، کارآفرین موفق ایرانی و زن توانمند استان گلستان