فرصتهای سرمایه گذاری با سرمایه کم-رییس جمهوری در جلسه با صاحبان صنایع و شرکت های بزرگ در داووس: