فرصتهای سرمایه گذاری با سرمایه کم-سفیر ایران در «کنیا» در گفتگو با کردپرس: