فرصت های پولساز در ایران – قسمتی از جلسه دوازدهم دوره تخصصی کوچینگ ثروت