قانون جذب در ۶۸ ثانیه-اگر انسان بتواند فقط ۶۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند…