قانون جذب در 68 ثانیه-اگر انسان بتواند فقط 68 ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند…