10 قدم برای جذب انسانها، ایده ها و فرصت های عالی-قانون جذب عشق