آیا می‌ توان با استفاده از قانون جذب یک فرد خاص را مجذوب خود کرد؟