قانون “راز”: آیا واقعا “درخواست از جهان” نتیجه بخش است؟