مبارزه با افکار منفی و راهکار ی مناسب برای مقابله با نا امیدی