مراحل قانون جذب-چگونه قانون جذب را در زندگی خودمان عملیاتی و اجرایی کنیم؟ – قسمت دوم