مراحل قانون جذب- کاربرد عملی قانون جذب در زندگی – 4