مصاحبه با آقای سلسله -خلاصه زندگی یک فرد موفق ایرانی