معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام – معیار اخلاق در ازدواج -8